GİZLİLİK POLİTİKASI

BLACK & DECKER® INTERNET GÝZLÝLÝK POLÝTÝKASI



Black & Decker®, sitemize yaptýðýnýz ziyaretler sonucunda sizlerden elde etmiþ olduðumuz tüm kiþisel verilerin korunmasýna büyük önem vermekte ve faaliyette bulunduðu tüm Avrupa ülkelerinin ulusal mevzuatlarýnda kiþisel verilerin korunmasý ile ilgili olarak yürürlükte bulunan tüm hükümlere riayet etmektedir. Ziyaret ettiðiniz bu site Ýngiltere’de kurulmuþ ve (1842628 sicil numarasý ile) faaliyet gösteren bir þirket olan Black & Decker® Europe tarafýndan iþletilmektedir. Uluslararasý bir üretici olarak Þirketimizin ana faaliyet alaný kaliteli iþ aletleri ve teferruatlarýnýn, geliþmiþ ev ürünleri ve teknolojik baðlantý sistemlerinin üretim ve pazarlamasýdýr. Aþaðýda yer verilen Gizlilik Politikasý elde edilen kiþisel verilerin  Black & Decker® Europe tarafýndan toplanmasý ve iþlenmesi prosedürlerine dair bilgiler içermektedir.

Kontrol Eden Black & Decker® Europe
Adres: 210 Bath Road, Slough, Berks. SL1 3YD


Kiþisel bilgilerinize dair bir talebiniz veya yukarýda belirtilen faaliyetlere iliþkin sorularýnýzýn olmasý halinde aþaðýdaki adres üzerinden bizlerle temasa geçmekten çekinmeyiniz:Contact.dewalteurope@blackdecker.com.


Ek bilgi talepleriniz için veya promosyonlarýmýz, hizmetlerimizden yararlanmak için kayýt yaptýrmanýz halinde iþbu Gizlilik Politikasý uyarýnca kiþisel verilerinizin toplanmasý, kullanýlmasý ve devredilmesi iþlemlerine onay vermiþ kabul edilirsiniz.


Ýþbu Gizlilik Politikasý aþaðýda yer alan konularý kapsar:

  1. Black & Decker® Europe hangi bilgileri toplar ve Black & Decker© Europe bu bilgileri nasýl iþler?

  2. Black & Decker Europe’ýn benimle gelecekte e-mail aracýlýðýyla temasa geçmesini nasýl engellerim?

  3. Black & Decker Europe cookie kullanýr mý?

  4. Black & Decker Europe’ýn kiþisel verilerin mülkiyeti konusundaki politikasý nedir?      

  5. Black & Decker Europe web sitesinden diðer web sitelerine verilen linkler için durum nedir?

  6. Söz konusu Gizlilik Politikasý deðiþebilir mi?

  7. Kiþisel verilerime nasýl ulaþabilir ve bunlarý nasýl güncelleyebilirim?

  8. Bilgilerin korunduðunu nasýl bileceðim?

  9. Ýnternet üzerinden yapýlan aktarmalar



 Black & Decker® Europe hangi bilgileri toplar ve Black & Decker© Europe bu bilgileri nasýl iþler?



Black & Decker Europe web-sitesini ziyaret ettiðinizde hiçbir þekilde kiþisel bilgilerinizi açýklamak yükümlülüðü altýnda deðilsiniz. Ancak müþterilerden aldýðýmýz bilgiler daha kiþiselleþtirilmiþ hizmetler sunmamýza ve müþterilerimizin sitemizle ilgili deneyimlerinin düzenli olarak iyileþtirilmesine ek olarak hizmet ve ürünlerimizin düzenli olarak geliþtirilmesine katkýda bulunmaktadýr. Bizimle temasa geçtiðinizde çeþitli tipte kiþisel verileriniz bize ulaþmakta ve tarafýmýzdan toplanmaktýr. Bu bilgileri kullanarak sizlerden gelen taleplerin karþýlanmasýna, sizlerin deneyimlerinin geliþtirilmesine, web sitemizin istekleriniz uyarýnca düzenlenmesine ve bu þekilde sizlerle iletiþim kurmaya çalýþýyoruz.  Talep edilen bilgilerin bir kýsmýný paylaþmamayý tercih edebilirsiniz ancak bu takdirde sizlere sunmuþ olduðumuz bazý olanaklardan faydalanma imkanýnýz bulunmayacaktýr.  Bu bölümde belirtilen amaçlar uyarýnca sizlerden adýnýz, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranýz ve diðer ilgili kiþisel bilgileriniz olduðu kadar evinize, DIY tecrübelerinize, yaþam tarzýnýza, mal ve hizmetlerimizden memnuniyet derecenize, müþteri alýþveriþ alýþkanlýklarýnýza ve diðer alýþveriþlerinize iliþkin bilgi talep edebiliriz.
-          Web sitemiz sayesinde mal ve hizmetlerimiz, web sitemiz, garanti kayýtlarý, anketler, yarýþmalar, sayýmlar, e-postalar ile ilgili soru ve yorumlarýnýz için bizlerle doðrudan temasa geçebilirsiniz. Ýstemiþ olduðunuz bilgilere yanýt verebilmek için sizden bir takým kiþisel bilgiler talep edebiliriz. Bunun yanýnda bilgisayarýnýzda gerekli donanýmýn bulunmasý halinde bizden gelen e-postanýn okunduðu bilgisini de almamýz mümkündür.
-          Web sitemizde düzenlenen yarýþma ve promosyonlara katýlmayý tercih ettiðinizde, katýlým için sizlerden bir takým kiþisel bilgiler talep edilebilir. Bu bilgiler esas olarak kazananlarý haberdar etmek için kullanýlmakla birlikte iþbu Gizlilik Politikasýnda belirtilen diðer amaçlar için de kullanýlabilir.
-          Black & Decker© Europe sizlerden toplanan bu bilgileri yapacaðýnýz iþlemler ve katýlacaðýnýz promosyonlardan haberdar etmek için kullanýldýðý gibi (örn. Ödül kazandýðýnýzýn bildirilmesi) sizleri ilgilendireceðini düþündüðümüz servis, ürün, teklif ve diðer promosyonlar ile ilgili bilgi verilmesine de hizmet etmektedir.
-          Hizmet ve ürünlerimizin devamlý olarak geliþtirilmesi amacýyla, sizlerden elde edilen bilgilerin Black & Decker© Europe Pazar araþtýrmalarýnda ve sanal ortamda yapýlan anketlerde kullanýlmasý hakkýný saklý tutmaktayýz. Bunun için bizlerle kiþisel bilgilerini paylaþmýþ mevcut/ eski Black & Decker Europe web sitesi ziyaretçileri ile temasa geçilebilir.
-          Sunucularýmýz, (server) sitemizin etkinliðini saðlamak amacýyla sitemizi ziyaret eden ziyaretçi sayýsýný, web sitemizde geçirdikleri ortalama süreyi, sitemizin popülerlik derecesini ve herhangi bir programlama hatasýný otomatik olarak görüntüleyebilir. Ayrýca, web sitemizin trafiði ve web sitemizden diðer dýþ linklere yapýlan geçiþleri takip ederek tercihleriniz konusunda bilgi elde ediyoruz.
-          Black & Decker© Europe sizlerden elde ettiði kiþisel bilgileri Black & Decker© Europe kurumsal þirketlerinde (bunlardan bir kýsmý Avrupa Ekonomik Alaný dýþýnda faaliyet göstermektedir) þirket içi ticari yönetimde ve analizlerde de kullanabilir. Kiþisel bilgilerinizi devlet organlarýna ve emniyet birimlerine yürütmesel nedenlerle (alternate sentence: “icra dairelerine uygulama nedenleri ile”) veya faaliyetlerimize halef olan kiþilere açýklayabiliriz. Ayrýca, sadece iþbu Gizlilik Politikasýnda belirtilmiþ olan amaçlar uyarýnca ve ortaklaþa yönetimin gerçekleþtirilmesi, ticari danýþmanlýk almak veya emirlerin yerine getirilmesi veya garanti saðlanmasý ve hizmetlerin desteklenmesi amaçlarýna hizmet etmek üzere kiþisel bilgileriniz üçüncü kiþilere açýklanabilir. Grubumuza üye þirketlerin bir listesini almak için lütfen Contact.dewalteurope@blackdecker.com adresine baþvurunuz.
-          E-posta adresleri de dahil olmak üzere Black & Decker© Europe tarafýndan toplanan veya sunulan tüm veriler marka ile ilgili olarak tüketici deneyiminin geliþtirilmesi için kullanýlacak ve herhangi bir üçüncü kiþiye satýlmayacak, kiralanmayacak veya iþbu Gizlilik Politikasýnda belirtilen amaçlar dýþýnda izinsiz olarak üçüncü kiþilere açýklanmayacaktýr.
-          Kiþisel bilgileriniz Black & Decker© Corporation ve Black & Decker Europe tarafýndan (kabul edilmiþ olan) kanuni süreler uyarýnca makul bir süre boyunca saklanacaktýr.

Black & Decker Europe’ýn benimle gelecekte e-posta aracýlýðýyla temasa geçmesini nasýl engellerim?


-          Black & Decker Europe tarafýndan gelecekte size herhangi bir mesaj veya e-posta gönderilmesini istememeniz halinde kayýt için gerekli bilgilerinizi girerken lütfen konuyla ilgili kutuyu iþaretleyiniz.
-          Eðer kiþisel bilgilerinizi bizlerle önceden paylaþmýþsanýz ve Black & Decker© Europe ile gelecekte herhangi bir e-posta kontaðý kurmak istemiyorsanýz, Contact.dewalteurope@blackdecker.com adresine konusu “e-posta almak istemiyorum” olan bir e-posta atmak suretiyle (e-posta) daðýtým listesinden çýkabilirsiniz. Mektup yoluyla haberler size gönderilmeye devam edecektir. Bizden gelecek herhangi bir iletiþimi istememeniz halinde lütfen e-postanýzýn konusunda “mektup almak istemiyorum” ibaresini de ekleyiniz. 
-          Bizden herhangi bir e-posta veya mektubu almamayý tercih ettiðinizi belirtmeniz halinde size bir daha e-posta veya mektup gönderilmeyecektir ancak kiþisel verilerinizi istatistiksel amaçlarla ve gelecekte size herhangi bir e-posta veya mektup gönderilmemesini garanti etmek amacýyla kullanýlacaktýr.

Black & Decker Europe cookie kullanýr mý?

Pekçok web sitesi gibi Black & Decker Europe da web tarayýcýnýz (browser) sitemize giriþ yaptýðýnda bir takým bilgilerin toplanmasý için “cookie” kullanmaktadýr. Cookie bir web sunucusu tarafýndan web tarayýcýsýna gönderilen küçük bilgilerdir ve bu küçük bilgiler sunucunun tarayýcýdan bir takým bilgiler toplamasýna hizmet eder. Cookie’ler hakkýnda ayrýntýlý bilgi elde temek için lütfen www.cookiecentral.com sitesini ziyaret ediniz. Cookie’leri sitemizi ziyaret etmeniz halinde kimliðinizi teþhis etmek, internet alýþkanlýklarýnýz hakkýnda bir bilgi elde etmek ve demografik bir profilinizi çýkarabilmek için kullanýyoruz. Pek çok tarayýcý ile, cookie’leri etkisiz hale getirebilirsiniz. Bu iþlemi nasýl gerçekleþtireceðinizi öðrenmek için lütfen tarayýcýnýzdaki yardým menüsüne bakýnýz. Kullandýðýnýz tarayýcý firefox ise, önce Araçlar daha sonra Seçenekler, Gizlilik (privacy)’yi týklayýnýz burada bulunan cookies seçeneðini tekrar týklayarak etkisiz hale getiriniz. Tarayýcý olarak Explorer’ý kullanýyorsanýz, Araçlar veya Ekstralar, Ýnternet Seçeneklerinden Gizlilik Bölümünde Ýleri (Advanced) seçeneðinden “Otomatik Cookie Ýdaresi”’ni (Automatic Cookie Handling) týklayarak cookie’leri bloke edebilirsiniz. Cookie’leri etkisiz hale getirmek konusunda yardýma ihtiyaç duymanýz halinde lütfen Contact.dewalteurope@blackdecker.com adresi ile iletiþim kurunuz. Ancak, belirtmek isteriz ki cookie’lerin etkisiz hale getirmekle web sitemizi kullanýmýz da sýnýrlandýrýlmýþ olacaktýr.

Black & Decker Europe’ýn kiþisel verilerin mülkiyeti konusundaki politikasý nedir?     


Tarafýnýzdan baþka türlü öngörülmemesi halinde, sizlerden elde edilen tüm düþünce, fikir, tavsiye ve diðer geri beslemeler Black & Decker© Europe tarafýndan ücretsiz ve sýnýrsýz olarak kullanýlabilecektir. Söz konusu kullaným iþbu Gizlilik Politikasýnda belirtilen kurallar uyarýnca gerçekleþecektir. Bazý hallerde fikirlerinizin sunulmasýný talep edebilir veya buna izin verebiliriz. Bu hallerde Black & Decker© Europe tarafýndan hazýrlanmýþ olan bilginin saðlanmasý hakkýndaki sözleþmenin koþullarýna böylesi bilgiler verilmezden önce onay vermeniz gerekmektedir.

Black & Decker Europe web sitesinden diðer web sitelerine verilen linkler için durum nedir?


Web sitemize diðer web sitelerine uzanan linkler koymamýz mümkündür. Bu durumda da web sitemizde yer alan linklerdeki gizlilik ve koruma seviyesinin sitemizdekine eþit olmasýna dikkat edeceðiz. Ancak, bu sitelerin içeriðinden sorumlu deðiliz ve bu sitelerin Gizlilik Politikasý kapsamýna dahil deðildirler. Web sitemizdeki linkleri kullanarak diðer sitelere giriþ yapmanýz halinde bu siteler de kiþisel bilgilerinizi bu sitelerce kabul edilen verilerin korunmasý hükümlerine uygun olarak kullanabilirler. Söz konusu korumanýn kapsamý bizimkinden farklý olabilir. Ayrýca, söz konusu dýþ linklerin varlýðý Black & Decker© Europe’ýn link verilen ürüne, hizmete veya þirkete onay verdiði anlamýna gelmeyecektir.

Söz konusu Gizlilik Politikasý deðiþebilir mi?


Black & Decker© Europe iþbu Gizlilik Politikasýný her zaman deðiþtirebilir. Söz konusu Gizlilik Politikasýnda bir deðiþiklik veya revizyon olmasý halinde sizler bu deðiþiklik veya revizyondan haberdar edileceksiniz ve Deðiþtirilmiþ Gizlilik Politikasýna onay vermeniz istenecek. Bu bildirim e-posta aracýlýðýyla ve web sitemizde yer alacak bir not ile gerçekleþtirilecektir.

Kiþisel verilerime nasýl ulaþabilir ve bunlarý nasýl güncelleyebilirim?


Kiþisel bilgilerinizden birinin deðiþmesi veya kullanýlmaz hale gelmesi halinde lütfen web sitemiz üzerinden kayýt bilgilerinizi deðiþtiriniz veya Contact.dewalteurope@blackdecker.com adresinden yeni bilgilerinizi bize iletiniz. Sizinle ilgili olarak tutulan kiþisel bilgilerin silinmesini arzu ettiðinizde bunu bize her zaman bildirebilirsiniz. Sizinle ilgili olarak tutulan kiþisel verilere her zaman ulaþým hakkýnýz mevcuttur. Sizinle ilgili olarak tutulan kiþisel verilerin bir kopyasýný elde etmek için lütfen Contact.dewalteurope@blackdecker.com adresine e-posta yollayýnýz. Baþvurunuzun bize ulaþtýðý tarihinden itibaren 40 gün içerisinde cevap verilecektir.

Bilgilerin korunduðunu nasýl bileceðim?


Black & Decker© Europe, kiþisel bilgilerinizin korunmasý ve üçüncü kiþilerin bu bilgilere eriþiminin engellenmesi amacýyla sürekli olarak güncellenen ve amaca uygun teknik güvenlik metotlarý uygulamaktadýr. Bu güvenlik önlemleri web sitemizde bulunan ve internet eriþimine sahip herkese açýk olan mesaj alanlarýna gönderdiðiniz postalarda yer alan kiþisel bilgileri kapsamamaktadýr.

Internet üzerinden yapýlan aktarmalar

Kiþisel verilerin korunmasý amacýyla düzenlenen mevzuat Avrupa Ekonomik Alaný dýþýnda kalan ülkelerde her zaman ayný þekilde uygulanmamaktadýr. Ýnternetin global bir ortam olduðu düþünüldüðünde, kiþisel verilerin toplanmasý ve iþlenmesi amacýyla internetin kullanýlmasý ayný zamanda kiþisel verilerin uluslararasý ortamda data transferini gerektirmektedir. Bu nedenle, bu web sitesinde dolaþým ve bizimle elektronik ortamda iletiþim kurmanýz halinde, kiþisel verilerinizin bu þekilde iþlenmesi iþlemine izin vermiþ olursunuz. Kiþisel verilerinizin iþbu Gizlilik Politikasýna uygun olarak kullanýlmasýný güvence altýna almak için her zaman gerekli adýmlarý atacaðýmýzý belirtmek isteriz.